Zgłoszenie w CEIDG zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej osób fizycznych

Pierwszym krokiem do likwidacji spółki cywilnej jest podjęcie decyzji o rezygnacji z dalszego prowadzenia spółki. Spółka ulega rozwiązaniu:

  • w przypadku decyzji wszystkich jej wspólników,
  • w przypadku zaistnienia zdarzenia przewidzianego w umowie spółki, zgodnie z którą ulega ona w takim przypadku rozwiązaniu,
  • w przypadku wystąpienia z niej lub śmierci wspólnika, gdy spółka jest dwuosobowa,
  • w przypadku spółki zawartej na czas określony – po upływie czasu, na który ją zawarto,
  • z ważnych powodów – po ogłoszeniu przez sąd,
  • w razie ogłoszenia upadłości wspólnika.

Wyjątkowo, w przypadku śmierci wspólnika spółki dwuosobowej, istnieje możliwość kontynuacji działalności, jeśli na miejsce zmarłego wspólnika wejdą jego spadkobiercy. Natomiast jeśli zaistnieje zdarzenie, z którym umowa spółki wiąże jej rozwiązanie, to można ją kontynuować w przypadku zgody wszystkich wspólników. Od chwili rozwiązania spółki jej majątek trzeba traktować jako własność ułamkową wszystkich wspólników.

W tej publikacji przeczytasz, jak rozwiązać spółkę cywilną w przypadku podjęcia takiej decyzji przez wszystkich jej wspólników.

Likwidacja spółki cywilnej na podstawie decyzji wspólników

Umowę spółki cywilnej można rozwiązać tylko na mocy jednomyślnej uchwały wspólników. Rozwiązanie nastąpi z dniem podjęcia takiej uchwały lub w terminie w niej określonym.

W przypadku spółki cywilnej rozwiązanie jest równoczesne z ustaniem bytu spółki, a czynności tzw. likwidacyjne następują już po tym fakcie (w przeciwieństwie do spółki cywilnej – w spółkach handlowych rozwiązanie spółki powoduje wdrożenie likwidacji – ewentualnie np. w spółce jawnej innego sposobu zakończenia działalności).

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Każdy wspólnik spółki cywilnej może z niej wystąpić. W przypadku, gdy spółkę zawarto na czas nieokreślony, każdy wspólnik może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego (art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego). Nie jest więc możliwe wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia w odniesieniu do umów spółek zawartych na czas określony (np. na rok czy na 5 lat). Przyjmuje się, że przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że wspólnicy nie mogą uregulować kwestii wystąpienia wspólnika odmiennie w umowie spółki ani w uchwale wspólników. Mogą oni jedynie zmodyfikować kodeksowy termin wypowiedzenia. Natomiast zarówno w przypadku spółek zawartych na czas nieokreślony, jak i na czas określony w przypadku zaistnienia „ważnych powodów" każdy ze wspólników może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. Przepisy nie precyzują pojęcia „ważnych powodów". To, czy powód jest ważny, trzeba więc oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy. W razie sporów pomiędzy wspólnikami kwestie te będzie oceniać sąd. Jeżeli w umowie spółki nie postanowiono inaczej, to wypowiedzenie nie musi mieć formy pisemnej, by było skuteczne. Dlatego też – w celu wzmocnienia pewności funkcjonowania w ramach spółki – warto, by w jej umowie zawrzeć postanowienie, że wypowiedzenie udziału trzeba złożyć na piśmie, inaczej może być uznane za nieważne. Oświadczenie o wypowiedzeniu trzeba złożyć pozostałym wspólnikom.

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG

Jeśli przedsiębiorca chce zakończyć prowadzenie spółki cywilnej, to musi złożyć wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Data zaprzestania działalności nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

  • osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
  • elektronicznie na stronie internetowej CEIDG (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym),
  • elektronicznie w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku swoją tożsamość trzeba potwierdzić w urzędzie gminy; urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje i przekaże tobie – jako wnioskodawcy – do podpisania; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie gminy,
  • pocztą do urzędu gminy/miasta, pod warunkiem podpisania go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.