Zgłoszenie w CEIDG zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej osób fizycznych

1. Pierwszym krokiem do likwidacji spółki cywilnej jest podjęcie decyzji w zakresie rezygnacji z dalszego prowadzenia spółki. Spółka ulega rozwiązaniu:

 • w przypadku decyzji wszystkich jej wspólników,
 • w przypadku zaistnienia zdarzenia przewidzianego w umowie spółki, zgodnie z której zapisami ulega ona w takim przypadku rozwiązaniu,
 • w przypadku wystąpienia z niej lub śmierci wspólnika, gdy spółka jest dwuosobowa,
 • w przypadku spółki zawartej na czas określony – po upływie czasu, na który ją zawarto,
 • z ważnych powodów – po ogłoszeniu przez sąd,
 • w razie ogłoszenia upadłości wspólnika.

Wyjątkowo, w przypadku śmierci wspólnika spółki dwuosobowej, jest możliwość kontynuacji działalności w przypadku wejścia na miejsce zmarłego wspólnika jego spadkobierców. Natomiast w przypadku zaistnienia zdarzenia, z którym umowa spółki wiąże rozwiązanie spółki, w przypadku zgody wszystkich wspólników możliwa jest kontynuacja jej działalności. Od chwili rozwiązania spółki jej majątek traktować należy jako własność ułamkowa wszystkich wspólników.

 

2. Niniejszy kreator ma na celu przybliżenie użytkownikowi informacji jak rozwiązać spółkę cywilną w przypadku podjęcia takiej decyzji przez wszystkich jej wspólników. Należy podkreślić, iż rozwiązanie umowy spółki cywilnej w ten sposób może nastąpić tylko na mocy jednomyślnej uchwały wspólników. Będzie ono miało miejsce z dniem podjęcia takiej uchwały bądź w terminie w niej określonym. Co istotne, w przypadku spółki cywilnej rozwiązanie jest równoczesne z ustaniem bytu spółki, a czynności tzw. likwidacyjne następują już po tym fakcie (w przeciwieństwie do spółki cywilnej – w spółkach handlowych  rozwiązanie spółki powoduje wdrożenie likwidacji – ewentualnie np. w spółce jawnej innego sposobu zakończenia działalności). Warto zaznaczyć, iż każdy ze wspólników spółki cywilnej dysponuje możliwościami jej opuszczenia. W przypadku, gdy spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego (art. 869 § 1 kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia w odniesieniu do umów spółek zawartych na czas oznaczony (np. na rok, na pięć lat). Przyjmuje się, że przywołany przepis ma zasadniczo charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy nie mogą kwestii tej uregulować odmiennie w umowie spółki ani w uchwale wspólników. Mogą oni jedynie zmodyfikować kodeksowy termin wypowiedzenia. Natomiast zarówno w przypadku spółek zawartych na czas nieoznaczony, jak i zawartych na czas oznaczony w przypadku zaistnienia „ważnych powodów" każdy ze wspólników może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia. Przepisy nie precyzują pojęcia „ważnych powodów", w związku z czym zaistnienie tej przesłanki należy oceniać zawsze indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy. W razie sporów pomiędzy wspólnikami kwestie te oceniać będzie sąd. Jeżeli w umowie spółki nie postanowiono inaczej, wówczas dla skuteczności wypowiedzenia nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej. Stąd, w celu wzmocnienia pewności funkcjonowania w ramach spółki, sugeruje się, aby w umowie spółki zawrzeć postanowienie, iż wypowiedzenie udziału wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zostać złożone pozostałym wspólnikom.

 

3. Przedsiębiorca chcąc zakończyć prowadzenie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej. Data zaprzestania działalności nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć:

 • osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
 • drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
 • drogą elektroniczną w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku musisz złożyć wizytę w Urzędzie Gminy  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy,
 • pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

UWAGA

Wniosek składa odrębnie każdy ze wspólników spółki cywilnej.

 

Jeśli wniosek o wykreślenie będzie niepoprawny to:

 • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wzory wniosku lub formularza

Wzór tradycyjnego wniosku o zmianę wpisu w CEIDG .
Formularz elektroniczny wniosku o zmianę wpisu w CEIDG – do przygotowania formularza pomocny jest NIP przedsiębiorcy.

 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do odpowiednich organów koncesyjnych, organów prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji (art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

UWAGA
1. Jeżeli jednocześnie prowadzisz  jednoosobową działalność gospodarczą oraz jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzasz zrezygnować wyłącznie z udziałów w spółce cywilnej to: w formularzu CEIDG, w rubryce 01 zaznacz wniosek o zmianę wpisu w CEIDG;, a następnie w rubryce 26 podaj numery NIP i REGON likwidowanej spółki cywilnej oraz zaznacz kwadracik o wykreśleniu informacji o spółce cywilnej z CEIDG.

2. Jeżeli jednocześnie chcesz zakończyć zarówno prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej to w formularzu CEIDG, w rubryce 01 zaznacz: wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, a następnie w rubryce 16 podaj datę zaprzestania działalności gospodarczej, a potem w rubryce 26 wypełnij pola 1, 2 oraz 5.

3. Jeżeli jednocześnie prowadzisz  jednoosobową działalność gospodarczą oraz jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzasz zawiesić prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zrezygnować z udziałów w spółce cywilnej to: w formularzu CEIDG, w rubryce 01 zaznacz wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, potem podaj w rubryce 14 datę zawieszenia działalności gospodarczej, a następnie w rubryce 26 podaj numery NIP i REGON likwidowanej spółki cywilnej oraz zaznacz kwadracik o wykreśleniu informacji o spółce cywilnej z CEIDG.

Więcej na temat przebiegu usługi zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.