Przygotowanie spisu z natury (remanentu likwidacyjnego) – dla celów podatku VAT

1. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną (także rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej) wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dlatego podatnik zobowiązany on jest do wykonania tzw. "spisu z natury". Spis ten umożliwić ma opodatkowanie  towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów,  w stosunku do których podatnik miał prawo do odliczenia podatku przy ich nabyciu (w związku z ich wytworzeniem). W orzecznictwie przyjmuje się także, że w spisie powinny być ujęte środki trwałe. Przepisy nie określają terminu sporządzenia spisu, jednak wprowadzono zasadę, że informację o sporządzonym spisie podatnicy są zobowiązani dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.  Najpóźniej do tego czasu zatem spis powinien zostać sporządzony. W przypadku podatników obowiązanych składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, będzie to termin do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu działalności, a w przypadku podatników składających deklaracje w okresie kwartalnym, będzie to 25 dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, w którym zakończono prowadzenie działalności gospodarczej.  Przepisy nie określają wzoru spisu z natury, powinien on zawierać następujące elementy: nazwę towaru, podstawę opodatkowania, kwotę podatku należnego. W orzecznictwie przyjmuje się, że spis powinien obejmować: towary przez które należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Konsekwencją takiej definicji jest ujęcie w spisie z natury dla potrzeb podatku VAT towarów (towarów handlowych, materiałów, braków, odpadów itp.), wyposażenia oraz środków trwałych i każdego innego rzeczowego składnika majątku podatnika, a także energii, jeżeli podatnik ma prawdo do określonej jej ilości (bez względu na postać).

 

2. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Podatnikowi przysługuje prawo zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio  był on podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Nadpłata zwracana jest na rachunek bankowy (rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) osoby fizycznej, która zaprzestała wykonywania działalności. W praktyce organy podatkowe dokonują zwrotu na rachunek, który został wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym. Jest to zwykle rachunek firmowy (związany z prowadzoną działalnością gospodarczą). To może spowodować, że podatnicy oczekujący na zwrot nadwyżki podatku zmuszeni będą nadal do utrzymywania - po zakończeniu działalności - rachunku firmowego.

 

3. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek cywilnej lub handlowej, oraz przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.