Złożenie deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7k wraz z informacją o dokonanym spisie z natury

Podatnicy są obowiązani do dołączenia do deklaracji podatkowej, składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, informacji o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego. Deklarację należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (deklarację miesięczną składa się na druku VAT-7, a kwartalną na druku VAT-7k – należy wypełnić poz. 36 i wykazać w niej kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu). Obowiązek podatkowy powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.  

Informację o dokonanym spisie z natury prześlij do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pocztą w formie papierowej. Zrób to jak najszybciej, a najlepiej w dniu, w którym składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7k.

Zwrot VAT przy likwidacji spółki cywilnej

Gdy spółka cywilna złoży ostatnią deklarację VAT, w której wykażę nadwyżkę podatku VAT do zwrotu, pamiętaj, że zwrot nie będzie dokonany na rachunek bankowy spółki. Zwrot zostanie przekazany na konta wspólników.

Do ostatniej deklaracji VAT dołącz:

  • kopię umowy spółki oraz ewentualne aneksy, z których wynikają udziały,
  • pismo, w którym podasz rachunek bankowy swój i wspólników. Pismo musi być podpisane przez wszystkich wspólników.

Urząd skarbowy na podstawie deklaracji i kompletu dostarczonych dokumentów zwróci podatek VAT w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku ustalonego w umowie spółki.

Jak złożyć deklaracje VAT-7 i VAT-7k

Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k możesz złożyć tylko elektronicznie. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w publikacjach:

Podstawa prawna:

Art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.