Zamknięcie kasy fiskalnej

1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym przedsiębiorca :

  • wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy (procedura dokonywania odczytu została opisana na portalu biznes.gov.pl);
  • składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu.

 

2. W przypadku gdy serwisant kas stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, przesyła niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu.  Podmiot prowadzący serwis główny dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy i sporządza protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy. W przypadku, gdy stwierdzi on brak możliwości odczytu to w protokole określa przyczyny tej okoliczności. Protokół ten sporządza i podpisuje podmiot prowadzący serwis główny. Powinien on być sporządzony czytelnie i opatrzony podpisem uprawnionego pracownika i pieczęcią podmiotu prowadzącego serwis główny. Oryginał protokołu przesyła się w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu do podatnika.
W przypadku, gdy protokół zawiera informację o braku możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej to jego kopię przesyła się do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

3. W sytuacji zaprzestania działalności, otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości albo sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania kwota podatku VAT wypłacona przez urząd skarbowy z tytułu zakupu kasy fiskalnej musi zostać zwrócona. Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po:

  • miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
  • kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

 

Więcej na temat zamknięcia kasy fiskalnej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.