Wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego

Przedstawione w poniższym artykule obowiązki muszą wykonać przedsiębiorcy likwidujący: prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, a także wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego

Płatnicy składek zaprzestający wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej mają obowiązek w terminie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń wyrejestrować siebie, a także osoby współpracujące z ubezpieczeń społecznych w  ZUS. Wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA . Ponadto, gdy członkowie rodziny przedsiębiorcy zgłoszeni byli do ubezpieczenia zdrowotnego to przedsiębiorca powinien wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

Składając wniosek o zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG) możesz od razu wyrejestrować siebie z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego oraz członków swojej rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku dołącz do wniosku formularz:

ZUS ZWUA – jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu,

ZUS ZCNA – jeśli zgłaszałeś członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika ZUS

Jeżeli przedsiębiorca będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), dokonuje wyrejestrowania siebie jako płatnika składek. W praktyce płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza wyrejestrowanie działalności odpowiednio:

  • w formie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej składanym w organie ewidencyjnym na druku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej). Na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku CEIDG związanego z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności ZUS sporządzi z urzędu formularz ZUS ZWPA.
  • składając formularz ZUS ZWPA (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, a także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Powinien on to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przechowywanie kopii dokumentów przekazanych do ZUS

Kopie złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 10 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

UWAGA

Przedsiębiorca może podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznego z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza. W takim przypadku będzie podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, co jednak nie zwalnia go z wykonania czynności opisanych w niniejszym artykule (wyrejestrowuje się jako płatnik składek na własne ubezpieczenie zdrowotne).

Natomiast przedsiębiorca zamykający działalność gospodarczą, ale jednocześnie będący płatnikiem składek za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z innego tytułu (np. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą po zamknięciu spółek osobowych lub jednoosobowej spółki z o. o., albo będąc nadal wspólnikiem innych spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, czy też wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) nie powinien składać formularza ZUS ZWPA. Przedsiębiorca ten nadal pozostanie płatnikiem składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i jego wyrejestrowanie jako płatnika składek jest bezzasadne.

Na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się informatory na temat wypełniania:

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.