Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - spółka komandytowa

Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie składane jest przez wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile w spółce był ustanowiony prokurent.

Spółka komandytowa zarejestrowana elektronicznie może również zostać rozwiązana w sposób elektroniczny. Wystarczy, aby uchwała o rozwiązaniu spółki została podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie takiej uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i podpisania uchwały bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej. 

Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji;
  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki;
  • bilans otwarcia likwidacji.

Ponadto, spółka samodzielnie informuje urząd skarbowy, właściwy ze względu na siedzibę spółki, o zmianie danych firmy (dodanie słów: „w likwidacji”) na formularzu NIP-8. Dane te są wpisywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki. Rekomenduje się przekazanie treści ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), co przyspieszy wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Łączny koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi odpowiednio:

  • 350 zł - w przypadku spółki komandytowej zarejestrowanej w sposób tradycyjny (papierowo), lub

  • 300 zł - w przypadku spółki komandytowej zarejestrowanej elektronicznie.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.