Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (likwidacja spółki z o.o.)

Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie składane jest przez zgromadzenie wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile w spółce był ustanowiony prokurent.

Likwidatorami co do zasady są członkowie zarządu - wówczas nie trzeba odwoływać członków zarządu.

Spółka z o.o. zarejestrowana elektronicznie (w trybie s24) może również zostać rozwiązana w sposób elektroniczny. Wystarczy, aby uchwała o rozwiązaniu spółki została podpisana przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Złóż wniosek elektronicznie.
 
Ponadto, do zgłoszenia dołącz:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji - taka zgoda nie jest wymagana jeśli wniosek składają likwidatorzy,
  • uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego, a w przypadku elektronicznego trybu - elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzonymi podpisami wspólników potwierdzonymi, np. profilami zaufanymi ePUAP;
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji - jeżeli nie załączysz bilansu to sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych tj. dostarczenia zatwierdzonego bilansu otwarcia likwidacji.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy. Rekomenduje się przekazanie treści ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), co przyspieszy wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.
Od ukazania się ogłoszenia wierzyciele spółki z o o. mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki.

Koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi odpowiednio:

  • 350 zł - w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej w sposób tradycyjny (papierowo), lub

  • 300 zł - w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej elektronicznie.

Dodatkowo, za pozostałe ogłoszenia, np. ogłoszenie o wezwaniu wierzycieli również trzeba zapłacić. Opłata zależy od liczby znaków i wynosi 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Znakami są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. W przypadku użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

Najlepiej zrobić wycenę ogłoszenia w konkretnym punkcie przyjmowania ogłoszeń. Procedura polega na tym, że mailem przesyła się ogłoszenie, które jest wyceniane. W odpowiedzi uzyskuje się dokładną kwotę jaką za dane ogłoszenie należy zapłacić.

Przeczytaj jak wykreślić spółkę z o.o. z KRS.

Zobacz również poradnik Zamykam działalność gospodarczą.

Możesz też sprawdzić jak wykreślić spółkę jawną z KRS.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.