Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - spółka komandytowo-akcyjna

Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania spółki (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie składane jest przez walne zgromadzenie wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile w spółce był ustanowiony prokurent.
 
Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji;
  • uchwałę walnego zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki objętą aktem notarialnym;
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji.

Ponadto, spółka samodzielnie informuje urząd skarbowy, właściwy ze względu na siedzibę spółki, o zmianie danych firmy (dodanie słów: „w likwidacji”) na formularzu NIP-8. Dane te są wpisywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Likwidatorzy powinni ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenia należy publikować w odstępie czasu nie krótszym niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 6-miesiecy od dnia ostatniego ogłoszenia. Rekomenduje się przekazanie treści ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), co przyspieszy wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Łączny koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350 zł.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.