Podział majątku w spółkach osobowych

Majątek dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje w takim przypadku szczególnych postanowień, wspólnikom spłaca się wniesione przez nich udziały. Rzeczy wniesione jako wkład przez wspólników do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikom w naturze. Jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka środków, ulega ona podziałowi pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, iż pieniądze, które wspólnik otrzymał w związku z likwidacją spółki nie są przychodami podatkowymi. Natomiast, przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymane w związku z likwidacją spółki, dokonane w ciągu 6 lat. Z powyższych regulacji wynika, że sama wartość składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie jest przychodem, przychodem jest dopiero kwota uzyskana z ich sprzedaży.

Przepisy dotyczące spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie przewidują szczególnego terminu, w którym można podzielić pomiędzy wspólników majątek pozostały po likwidacji.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.