Podział majątku w spółkach osobowych, które zostały rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Majątek dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje w takim przypadku szczególnych postanowień, wspólnikom spłaca się wniesione przez nich udziały. Rzeczy wniesione jako wkład przez wspólników do spółki tylko do używania zwraca się wspólnikom w naturze. Jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka środków, ulega ona podziałowi pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, iż pieniądze, które wspólnik otrzymał w związku z likwidacją spółki nie są przychodami podatkowymi. Zatem likwidacja spółki jest neutralna podatkowo. Jednak przepisy nie wskazują wprost, czy zamknięcie spółki bez przeprowadzania likwidacji również nie podlega opodatkowaniu. Z interpretacji organów podatkowych wynika, że także rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego jest wolne od podatku.

Przepisy dotyczące spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie przewidują szczególnego terminu, w którym można podzielić pomiędzy wspólników pozostały majątek.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.