Przeprowadzenie likwidacji - spółka akcyjna

Likwidację spółki akcyjnej przeprowadzają likwidatorzy, którymi są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej (art. 463 § 1 KSH). Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.
W czasie likwidacji spółka prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". W okresie likwidacji nie działa w spółce zarząd, ponieważ jego funkcję pełnią likwidatorzy. Natomiast inne organy spółki akcyjnej, jak rada nadzorcza i walne zgromadzenie, istnieją i funkcjonują w dalszym ciągu, z tym jednak, że ich rola i funkcje zmieniają się - stosownie do celu likwidacji. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto - w okresie likwidacji - nie może zostać ona ustanowiona.
W okresie likwidacji likwidatorzy powinni zakończyć wszelkie bieżące interesy spółki, zaspokoić wierzycieli, ściągnąć zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy mogą zaczynać tylko wtedy gdy niezbędne jest to do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że w okresie likwidacji likwidatorzy powinni zadbać o takie czynności jak: zakończenie wszelkich umów, którymi związana jest spółka, zaspokojenie znanych likwidatorom wierzycieli, zakończenie stosunków pracowniczych. Jeśli znani są likwidatorom wierzyciele, których zaspokojenie jest utrudnione należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (poprzez złożenie jej do depozytu sądowego). W przypadku, gdy na spółce ciążą zobowiązania z tytułu zakończenia długoterminowych umów (np. kredytowych), zaspokojenie potencjalnych, przyszłych wierzycieli, lub zobowiązania z tytułu gwarancji lub rękojmi, należałoby rozważyć zawarcie umowy z podmiotem, który przejmie te zobowiązania. W przeciwnym wypadku sąd może odmówić wykreślenia spółki z rejestru.


W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.