Podjęcie uchwały o likwidacji spółki

Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych postępowanie likwidacyjne należy rozumieć jako ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Postępowanie likwidacyjne cechuje się przede wszystkim tym, iż spółka nie traci swojego bytu prawnego, a więc zachowuje swoją podmiotowość prawną i gospodarczą. Jednakże zdolność sądowa i zdolność do czynności prawnych jest ograniczona do takich czynności, które mają na celu zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i w końcu upłynnienie majątku.

Uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki, która jest najczęściej spotykaną podstawą rozpoczęcia likwidacji wymaga większości 2/3 głosów, umowa spółki może jednak przewidywać w tym zakresie surowsze wymagania.Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym.

Z mocy prawa likwidatorami są wszyscy współwłaściciele, chyba że jednogłośnie, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, wybiorą spośród siebie jakąś mniejszą część osób lub nawet osoby spoza swojego grona.

Proces likwidacji przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.


Podstawa prawna:

art. 246, 270 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.