Podjęcie uchwały o likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych postępowanie likwidacyjne należy rozumieć jako ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania spółki a wykreśleniem jej z rejestru przedsiębiorców. Głównym celem postępowania likwidacyjnego, które służy ochronie interesów wierzycieli spółki oraz wspólników, jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki. Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej (art. 150 § 1 KSH).

Uchwałę o rozwiązaniu spółki komandytowo-akcyjnej podejmuje walne zgromadzenie – art. 148 § 1 pkt 2 KSH (do podjęcia uchwały niezbędna jest zgoda wszystkich komplementariuszy). Uchwała powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki.

 

Proces likwidacji przebiega pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.