Wykreślenie spółki komandytowej z KRS

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2 oraz dołączyć:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji,
  • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona,
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS),
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Termin na złożenie dokumentów wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki.

W przypadku spółki komandytowej, to wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka komandytowa. Zatem likwidując spółkę komandytową, która zatrudnia pracowników, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8, (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika oraz odrębnie formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). W druku ZUS ZWPA podaj datę wyrejestrowania spółki z KRS.

Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Ponadto wspólnicy spółki mają obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków rodziny.

Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części kreatora.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty należy wpłacić w kasie sądu rejonowego (podając sygnaturę sprawy lub pozycję rejestru) lub przelewem na konto sądu. Numery kont bankowych sądów znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji został przeprowadzony prawidłowo, wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (84 § 2 w zw. z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna:

    art. 67 - 85  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.