Wykreślenie spółki komandytowej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS składają wspólnicy na formularzu KRS-X2 wraz z:

  • uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji,
  • uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki,
  • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności,
  • dowodami uiszczenia opłat za złożenie wniosku i za ogłoszenie w MSiG.

W części C wniosku należy wskazać jedną z sześciu przyczyn wykreślenia i wypełnić właściwe pola, pozostałe przekreślając. W przypadku gdy wspólnicy rozwiązują spółkę na podstawie jednomyślnej uchwały, dzieląc pozostały majątek należy wypełnić część C.5 formularza.

W przypadku spółki komandytowej, to wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka komandytowa. Zatem likwidując spółkę komandytową, która zatrudnia pracowników, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8, (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika oraz odrębnie formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części kreatora.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Ustanie bytu prawnego spółki następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki komandytowej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 6945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.