Wykreślenie spółki komandytowej z KRS - rozwiązanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS składają wspólnicy na formularzu KRS-X2 wraz z:

  • uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji,
  • uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki,
  • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności,
  • dowodami uiszczenia opłat za złożenie wniosku i za ogłoszenie w MSiG.

W części C wniosku należy wskazać jedną z sześciu przyczyn wykreślenia i wypełnić właściwe pola, pozostałe przekreślając. W przypadku gdy wspólnicy rozwiązują spółkę na podstawie jednomyślnej uchwały, dzieląc pozostały majątek należy wypełnić część C.5 formularza.

W przypadku spółki komandytowej, to wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka komandytowa. Zatem likwidując spółkę komandytową, która zatrudnia pracowników, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8, (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika oraz odrębnie formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). W druku ZUS ZWPA podaj datę wyrejestrowania spółki z KRS.

Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Ponadto wspólnicy spółki mają obowiązek złożyć formularz ZUS ZWUA wyrejestrowujący ich z ubezpieczeń, a także formularz ZUS ZCNA wyrejestrowujący zgłoszonych członków rodziny.

Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części kreatora.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (84 § 2 w zw. z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna:

    art. 67 - 85  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.