Wykreślenie spółki komandytowo-akcyjnej z KRS

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2 oraz dołączyć:

  • sprawozdanie likwidacyjne,
  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji,
  • protokół potwierdzający zatwierdzenie obu sprawozdań przez walne zgromadzenie,
  • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki,
  • uchwałę walnego zgromadzenia o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS),
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Termin na złożenie dokumentów wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki.

Ponadto, w przypadku, gdy spółka zatrudniała pracowników, likwidatorzy muszą złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w celu wyrejestrowania spółki jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W formularzu NIP-8 należy podać datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części kreatora.

Dokumenty te można złożyć po upływie roku od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji został przeprowadzony prawidłowo, wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 478 w zw. z 150 § 1 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.