Wykreślenie spółki partnerskiej z KRS

Wniosek o wykreślenie spółki z KRS należy złożyć na formularzu KRS-X2 oraz dołączyć:

  • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji,
  • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona,
  • uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (o ile dokument taki nie został złożony podczas zgłaszania otwarcia likwidacji spółki w KRS),
  • oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

Termin na złożenie dokumentów wynosi 7 dni od daty zakończenia likwidacji spółki.

W przypadku spółki partnerskiej, to wspólnicy są płatnikiem składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Natomiast płatnikiem składek za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli spółka partnerska. Zatem likwidując spółkę partnerską, która zatrudnia pracowników, należy złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8, (wyrejestrowujący płatnika składek za zatrudnionych pracowników) podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika oraz odrębnie formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowujący wspólnika spółki jako płatnika składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne). Jeśli spółka nie zatrudniała pracowników, to wspólnicy składają do ZUS jedynie wypełniony druk ZUS ZWPA.

Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części kreatora.

Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 zł oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd po stwierdzeniu, że proces likwidacji został przeprowadzony prawidłowo, wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru.

Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego (84 § 2 Kodeksu spółek handlowych).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.