Sporządzenie sprawozdania finansowego związanego z zamknięciem ksiąg rachunkowych

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), tj. na dzień poprzedzający dzień podjęcia decyzji o likwidacji jednostki (oddziału). Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie to nie podlega badaniu przez uprawniony podmiot, gdyż nie jest spełniony warunek kontynuacji działalności. Jednak nie ma przeszkód, by kierownik jednostki (likwidator) zdecydował o dobrowolnym poddaniu tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie powinno być przekazane do sądu rejestrowego (KRS).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.