Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki akcyjnej

Z przepisów prawa handlowego wynika, że likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji spółki akcyjnej i składają go walnemu zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 467 § 1 KSH). Bilans otwarcia likwidacji należy sporządzić w terminie 15 dni od zajścia zdarzeń, które spowodowały otwarcie likwidacji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tej daty. W bilansie tym wszystkie aktywa likwidowanej spółki uwzględnia się według ich wartości zbywczej.

 

W przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać walnemu zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.