Przechowywanie dokumentów rozwiązanej spółki

Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Należy pamiętać, iż powyższe przekazanie powinno być potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry prowadzone do celów podatkowych, a także związane z ich prowadzeniem dokumenty - należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej). Generalnie, przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Z kolei listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, płatnik składek jest obowiązany przechowywać przez okres 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u tego płatnika.


Natomiast kopie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika do ZUS od 1 stycznia 2012 r. należy przechowywać przez okres 5 lat. Jednakże w stosunku do dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS do końca 2011 r. obowiązuje okres ich przechowywania przez 10 lat.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.