Wyrejestrowanie osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przedstawione w poniższym artykule obowiązki muszą wykonać przedsiębiorcy likwidujący: prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, a także wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy oraz zatrudnionych pracowników z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego

Płatnicy składek zaprzestający wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej mają obowiązek w terminie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń wyrejestrować siebie, zatrudnionych pracowników, a także osoby współpracujące z ubezpieczeń społecznych w  ZUS. Wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA. Ponadto, gdy członkowie rodziny przedsiębiorcy, czy też członkowie rodzin zatrudnionych pracowników  zgłoszeni byli do ubezpieczenia zdrowotnego to przedsiębiorca powinien wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

Składając wniosek o zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG) możesz od razu wyrejestrować siebie z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego oraz członków swojej rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku dołącz do wniosku formularz:

ZUS ZWUA – jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecznemu oraz zdrowotnemu,

ZUS ZCNA – jeśli zgłaszałeś członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika ZUS za własne ubezpieczenie

Jeżeli przedsiębiorca będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), dokonuje wyrejestrowania siebie jako płatnika składek. W praktyce płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza wyrejestrowanie działalności odpowiednio:

  • w formie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej składanym w organie ewidencyjnym na druku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej). Na podstawie otrzymanego z organu ewidencyjnego wniosku CEIDG związanego z zaprzestaniem prowadzenia pozarolniczej działalności ZUS sporządzi z urzędu formularz ZUS ZWPA.
  • składając formularz ZUS ZWPA (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, a także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Powinien on to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika ZUS za zatrudnianych pracowników

W przypadku spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnionych pracowników jest pracodawca, czyli odpowiednia spółka. Wyrejestrowania spółki jako płatnika za zatrudnionych pracowników dokonuje się przy likwidacji działalności składając do urzędu skarbowego formularz NIP-8, podając datę wyrejestrowania ostatniego pracownika. Natomiast, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej,  wyrejestrowanie przedsiębiorcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zatrudnianych pracowników  następuje z wykorzystaniem  składanego do CEIDG wniosku o zakończenie działalności gospodarczej.

Informacje, jak złożyć formularz NIP-8 znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.

Przechowywanie kopii dokumentów przekazanych do ZUS

Kopie złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Pamiętaj, że dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS do końca 2011 r. przechowuje się przez 10 lat.

UWAGA

Przedsiębiorca może podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznego z innego tytułu niż zamykana działalność gospodarcza. W takim przypadku podlega on tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, co jednak nie zwalnia go z wykonania czynności opisanych w niniejszym artykule (wyrejestrowuje się jako płatnik składek na własne ubezpieczenie zdrowotne).

Natomiast przedsiębiorca zamykający działalność gospodarczą, ale jednocześnie będący płatnikiem składek za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z innego tytułu (np. prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą po zamknięciu spółek osobowych lub jednoosobowej spółki z o. o., albo będąc nadal wspólnikiem innych spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, czy też wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) nie powinien składać formularza ZUS ZWPA. Przedsiębiorca ten nadal pozostanie płatnikiem składek za własne obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i jego wyrejestrowanie jako płatnika składek jest bezzasadne.

Na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się informatory na temat wypełniania:

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.