Podjęcie decyzji o likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zgodnie z art. 92 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może być następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego. Z powyższego wynika, że organ kompetentny do powzięcia decyzji o likwidacji oddziału ustalany jest zgodnie z prawem spółki macierzystej. Sama likwidacja odbywać się musi jednak zgodnie z polskimi przepisami, które nakazują stosowanie procedury likwidacyjnej odpowiedniej dla likwidacji spółki z o.o. (art. 274-288 KSH). Oznacza to, że konieczne jest powołanie likwidatorów oraz wezwanie wierzycieli do zgłaszania roszczeń, a więc procedura likwidacji trwa, tak jak w przypadku likwidacji spółki z o.o., minimum 6 miesięcy. W trakcie likwidacji oddziału spółki zagranicznej nie dochodzi do podziału majątku, gdyż majątek oddziału pozostaje własnością spółki macierzystej.

 

Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych, postępowanie likwidacyjne należy rozumieć jako ciąg czynności, które następują pomiędzy zaistnieniem przyczyny rozwiązania oddziału a jego wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców. Głównym celem postępowania likwidacyjnego, które służy ochronie interesów wierzycieli spółki macierzystej, jest zakończenie bieżących interesów oddziału, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku.

 

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu oddziału spółki przez sąd, podjęcia przez przedsiębiorcę zagranicznego uchwały o rozwiązaniu oddziału spółki lub zaistnienia innej przyczyny jego rozwiązania (art. 274 § 1 KSH). Oznaczenie oddziału powinno zostać uzupełnione wówczas o sformułowanie „w likwidacji”.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.