Zgłoszenie otwarcia likwidacji w KRS - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatora czy likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy i sposób reprezentowania oddziału (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy nie wskazują jednoznacznie kto jest w tym przypadku likwidatorem oddziału, jednak w doktrynie prawniczej przeważa opinia, iż likwidatorem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Informacje na temat zasad podejmowania decyzji o likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego znajdziesz tutaj.

Zgłoszenie składa się nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji oddziału, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL - o ile był ustanowiony prokurent.
 
Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

  • zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji;
  • uchwałę o otwarciu likwidacji w formie aktu notarialnego;
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji.

Ponadto, wnioskodawca samodzielnie informuje urząd skarbowy, właściwy ze względu na siedzibę oddziału, o zmianie danych firmy (dodanie słów: „w likwidacji”) na formularzu NIP-8. Dane te są wpisywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (KEP), skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS (Centralny Rejestr Płatników Składek) i GUS (krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej). Formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.

Zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składa się na formularzu MSiG-M1. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji oddziału wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy. Rekomenduje się przekazanie treści ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD), co przyspieszy wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.


Od ukazania się ogłoszenia wierzyciele spółki macierzystej mają 3 miesiące na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki.

Łączny koszt związany ze zmianą wpisu w KRS oraz ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350 zł.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.