Przeprowadzenie likwidacji - oddział przedsiębiorcy zagranicznego

W przypadku oddziału, likwidatorem jest, co do zasady, osoba upoważniona do jego reprezentacji - reprezentant oddziału, co nie wyklucza powołania osoby trzeciej. Przez czas trwania likwidacji, zasadniczo powinno zostać w mocy pełnomocnictwo dla osoby z polskim adresem siedziby lub zamieszkania. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy KSH.


W czasie likwidacji oddział prowadzi działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji". Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury, ponadto - w okresie likwidacji - nie może zostać ona ustanowiona. W okresie likwidacji, likwidator powinien zakończyć wszelkie bieżące interesy oddziału, zaspokoić wierzycieli, ściągnąć zobowiązania i upłynnić majątek. Nowe interesy może zaczynać tylko wtedy gdy niezbędne jest to do zamknięcia dotychczasowych czynności. Oznacza to, że podczas postępowania likwidacyjnego, likwidator powinien zadbać o takie czynności jak: zakończenie wszelkich umów, którymi związany jest oddział, zaspokojenie znanych likwidatorowi wierzycieli, zakończenie stosunków pracowniczych. Likwidator podczas wykonywania swoich obowiązków, powinien wypełniać wskazania przedsiębiorcy zagranicznego. Jeśli znani są likwidatorowi wierzyciele, których zaspokojenie jest utrudnione należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę na ich zaspokojenie (poprzez złożenie jej do depozytu sądowego).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.