Wyrejestrowanie pracowników podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przedstawione w poniższym artykule obowiązki powinny zostać wykonane w przypadku likwidacji spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki wieloosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz oddziału przedsiębiorcy zagranicznego.

Wyrejestrowanie zatrudnionych pracowników z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego

Wyżej wymienione podmioty mają obowiązki względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko, jeżeli są one pracodawcami. W takim przypadku przedmiotowe podmioty są płatnikiem składek za obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zatrudnianych pracowników. Płatnicy składek zaprzestający wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej mają obowiązek w terminie 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń wyrejestrować zatrudnionych pracowników, a także osoby współpracujące z ubezpieczeń społecznych w  ZUS. Wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego należy dokonać na formularzu ZUS ZWUA . Ponadto, gdy członkowie rodzin zatrudnionych pracowników  zgłoszeni byli do ubezpieczenia zdrowotnego to płatnik powinien wyrejestrować ich korzystając z formularza ZUS ZCNA.

Wyrejestrowanie spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki wieloosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jako płatnika ZUS

Wyrejestrowania wyżej wymienionych spółek jako płatnika składek za ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne  za zatrudnionych pracowników dokonuje się przy likwidacji działalności składając do urzędu skarbowego formularz NIP-8 podając w nim datę wyrejestrowania ostatniego pracownika.

Informację, jak złożyć formularz NIP-8 znajdziesz w serwisie biznes.gov.pl.

Przechowywanie kopii dokumentów przekazanych do ZUS

Kopie złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia przesłania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Pamiętaj, że dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS do końca 2011 r. przechowuje się przez 10 lat.

Na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się informatory na temat wypełniania:

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.