Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestrów działalności regulowanej

Zamykanie działalności gospodarczej, która jest regulowana lub koncesjonowana może wymagać, aby przedsiębiorca zawiadomił o tym odpowiednie  organy koncesyjne lub organy prowadzące rejestry działalności regulowanej. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 73) dopuszczają możliwość wykreślenia z rejestru działalności regulowanej na wniosek własny przedsiębiorcy. Natomiast kwestie związane z zawiadomieniem organów koncesyjnych lub wydających licencję uregulowane są w odpowiednich przepisach prawa. Jest to o tyle istotne, iż przedsiębiorca informując organy, które wydały odpowiednie koncesje i zezwolenia, może w niektórych przypadkach odzyskać część opłat, które poniósł w związku z ich otrzymaniem. Pamiętaj, iż przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu zmiany związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym także dotyczące zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. Aby zapoznać się z przebiegiem odpowiednich procedur, które przedsiębiorca powinien zrealizować w związku z zamykaniem działalności gospodarczej, skorzystaj z wyszukiwarki procedur znajdującej się na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.
Warto wiedzieć, iż organy koncesyjne lub organy prowadzące rejestry działalności regulowanej mają obowiązek przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, wygaśnięciu koncesji czy też uprawnień. Obowiązek ten powinien być spełniony niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Działalność koncesjonowana – należy przez nią rozumieć formę działalności gospodarczej, która reglamentowana jest ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.