Kierowanie do pracy za granicą

Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych powinno odbywać się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia. Może ono następować w drodze bezpośrednich uzgodnień dokonywanych przez osoby podejmujące pracę z pracodawcami zagranicznymi lub za pośrednictwem służb zatrudnienia w tym agencji zatrudnienia biorących w takich przedsięwzięciach zazwyczaj aktywny udział. 

Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności:

1)    pracodawcę zagranicznego;

2)    okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3)    rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;

4)    warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;

5)    obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;

6)  zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;

7)    kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

a)  dojazd i powrót osoby skierowanej,

b)  wydanie wizy,

c)  badania lekarskie,

d)  tłumaczenia dokumentów;

8)    informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;

9)    inne zobowiązania stron.

Aby powyższe działanie miało realny i wiążący charakter agencja zatrudnienia ma obowiązek uprzedniego zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą, pisemnej umowy. Umowa ta powinna obejmować takie dane jak :

1)    liczbę miejsc pracy;

2)    okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3)   rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne;

4)    zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;

Agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach w kwestii zaliczania tamtejszego zatrudnienia do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Trzeba też pamiętać, iż przy kierowaniu do pracy za granicę konieczne jest też przestrzeganie międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.