Nabywanie uprawnień przewodników górskich

  • Obszary i klasy uprawnień

Przewodnicy górscy mogą działać w następujących obszarach:

1) beskidzkim;

2) tatrzańskim;

3) sudeckim.

Rejony te zostały zdefiniowane w  §5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Nabycie uprawnień przewodnika górskiego na dany obszar uprawnień oznacza nabycie uprawnień klasy III.

Warunkiem uzyskania uprawnień przewodnika górskiego klasy III na danym obszarze uprawnień jest wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie określonym programem szkolenia, niezbędnymi do prowadzenia wycieczek na tym obszarze uprawnień.

Przewodnik górski klasy III może ubiegać się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II na danym obszarze uprawnień po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) posiadanie co najmniej dwuletniego stażu przewodnika górskiego klasy III na odpowiednim obszarze uprawnień;

2) prowadzenie na danym obszarze uprawnień w klasie III wycieczek co najmniej przez 30 dni, a w przypadku przewodnika górskiego tatrzańskiego – co najmniej przez 90 dni;

3) wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego dla przewodników górskich ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II na danym obszarze uprawnień;

4) złożenie oświadczenia o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym posiadał on uprawnienia przewodnika górskiego klasy III.

Natomiast przewodnik górski klasy II może ubiegać się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy I na danym obszarze uprawnień po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu przewodnika górskiego klasy II na odpowiednim obszarze uprawnień;

2) prowadzenie na danym obszarze uprawnień w klasie II wycieczek w warunkach letnich i zimowych co najmniej przez 50 dni, a w przypadku przewodnika górskiego tatrzańskiego – co najmniej przez 90 dni;

3) wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego dla przewodników górskich ubiegających się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy I na danym obszarze uprawnień;

4) złożenie oświadczenia o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym posiadał on uprawnienia przewodnika górskiego klasy II, obejmującym także przejścia w warunkach zimowych.

 

  • Szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich

Program podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników górskich:

1) beskidzkich lub sudeckich klasy III określa załącznik nr 3 do cyt. powyżej Rozporządzenia;

2) tatrzańskich klasy III określa załącznik nr 4 do w/w Rozporządzenia.

Ukończenie  w/w szkolenia jest podstawą dopuszczenia do egzaminu na przewodnika górskiego odpowiednio: beskidzkiego, sudeckiego lub tatrzańskiego klasy III.

Szkolenia powinny obejmować zajęcia praktyczne zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych.

Programy szkoleń specjalistycznych dla poszczególnych obszarów górskich  również zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego. Szkolenie uzupełniające dla przewodników górskich pozwala ubiegać  się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego wyższej klasy.

Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Organizator szkolenia po zaliczeniu szkolenia przez uczestnika wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  • Egzamin na przewodników górskich

Komisje egzaminacyjne dla kandydatów na przewodników górskich powołują dla przewodników górskich:

1) beskidzkich – Marszałek Województwa Małopolskiego lub Marszałek Województwa Podkarpackiego, lub Marszałek

Województwa Śląskiego;

2) sudeckich – Marszałek Województwa Dolnośląskiego;

3) tatrzańskich – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Do egzaminu dopuszcza się osoby, które:

1) najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin;

2) spełniły określone  i podane wyżej kryteria dla ubiegania się o poszczególne klasy przewodnika górskiego w danym obszarze.

Wspomniane zgłoszenie powinno  zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) wskazanie obszaru uprawnień, którego ma dotyczyć egzamin.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej oraz odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar i klasę uprawnień wystawione przez organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.

Egzamin składa się z dwóch części:

1) teoretycznej – obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia teoretyczne;

2) praktycznej – obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia praktyczne.

 

Część teoretyczna egzaminu składa się ze sprawdzianu pisemnego (w formie pytań testowych)  i sprawdzianu ustnego, a w przypadku egzaminu na przewodnika górskiego klasy II albo I tylko ze sprawdzianu ustnego. Sprawdzian ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie 3 pytań.

 

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu. Część praktyczna egzaminu obejmuje od 3 do 5 zadań.

Osobie, która zdała egzamin, wydaje się świadectwo.

Osoba, która nie zaliczyła sprawdzianu pisemnego, ustnego lub części praktycznej egzaminu, może wystąpić o ponowne dopuszczenie do każdego ze sprawdzianów lub do części praktycznej.

 

  • Nadanie uprawnień

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego  składa odpowiedni wniosek do jednego z  wcześniej wymienionych marszałków województwa.

Wniosek winien zawierać:

1) imię i nazwisko osoby;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) określenie miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji;

5) wskazanie obszaru uprawnień, w stosunku do którego wnioskodawca ubiega się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego.

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy III dołącza się:

1) świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną;

2) kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, jako dokument poświadczający posiadanie wykształcenia średniego przyjmuje się także dokumenty poświadczające ukończenie szkół, których warunkiem ukończenia było posiadanie wykształcenia średniego;

3) trzy fotografie legitymacyjne;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;

5) dowód wniesienia opłaty skarbowej .

 

Do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II albo I dołącza się:

1) świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną;

2) dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania uprawnień klasy II albo I;

3) oświadczenie, o wykazie odbytych przejść przez obszary górskie w okresie, w którym posiadał on uprawnienia przewodnika górskiego klasy III lub II;

4) jedną fotografię legitymacyjną;

5) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Z kolei do wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego na dodatkowy obszar uprawnień dołącza się:

1) świadectwo zdania egzaminu na dodatkowy obszar uprawnień przed właściwą komisją egzaminacyjną;

2) jedną fotografię legitymacyjną;

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Nadanie uprawnień przewodnika górskiego dokumentuje się przez wydanie legitymacji i identyfikatora przewodnika górskiego.

  • Ewidencja

Odpowiedni marszałkowie województw prowadzą ewidencję uprawnień przewodników górskich. Ewidencja jest jawna.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.