Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowej w przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Aby uzyskać licencje uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług spedycyjnych, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie  transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Wniosek o nadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do: Instytutu Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa. Należy to uczynić 14 dni przez zaproponowaną we wniosku datą egzaminu (harmonogram egzaminów znajduje się na stronach ITS). W przypadku braków wniosku kandydat zostanie wezwany do usunięcia braków wniosku lub też wniosek, w terminie 7 dni od jego złożenia, zostanie zwrócony w celu uzupełnienia. Jeżeli wniosek jest kompletny to kandydat zostaje pisemnie poinformowany o miejscu, terminie i zakresie egzaminu (oraz o uzyskanych zwolnieniach z części egzaminu pisemnego dla osób ubiegających się o to).

 • Wniosek oraz opłaty

Do wniosku o wydanie certyfikatu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz opłaty za wydanie certyfikatu. We wniosku należy zaznaczyć, czy wnioskodawca ubiega się o wydanie certyfikatu dotyczącego kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy.

 • Opłata za egzamin: 500 złotych.
 • Opłata za wydanie certyfikatu: 300 złotych.

Opłatę należy wnieść na rachunek Instytutu Transportu Samochodowego, numer konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

 • Zwolnienia z egzaminu

Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego. Natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje część zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z części egzaminu pisemnego, w zakresie dziedzin objętych programem studiów. W obu przypadkach wnioskodawca składa wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, do którego dołącza:

 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł); 
 • w przypadku wniosku o zwolnienie z części egzaminu w zakresie objętym programem studiów kopię potwierdzenia opłaty za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony);
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów;

oraz:

 • dyplom studiów wyższych ukończonych przez kandydata, wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów wystawionym zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia przepisami prawa lub;
 • świadectwo studiów podyplomowych ukończonych przez kandydata;
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub pracownika Instytutu na podstawie przedstawionych oryginałów.

Osoby ubiegające się o zwolnienie z części egzaminu pisemnego, w zakresie dziedzin objętych programem studiów zostaną poinformowane o tej części egzaminu, z której zostaną zwolnione.

 • Egzamin

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminującego. Zwolnienie z części egzaminu, która objęta była programem studiów nie dotyczy pisemnego zadania egzaminacyjnego. Kandydat nie udziela odpowiedzi na pytania zawarte w modułach, z których uzyskał zwolnienie. Test składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań – w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy. Za każdą poprawną odpowiedź w teście kandydat otrzymuje 1 punkt (razem 64). Natomiast zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. W zależności od poziomu odpowiedzi otrzymuje się od 0 do 4 punktów. Każda ocenę ma swoją wagę równą 4. Zatem maksymalna ilość punktów za zadanie egzaminacyjne wynosi 64 punkty (4 pytania x 4 ocena x 4 waga = 64). Warunkiem zaliczenia testu oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części. Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów. Kandydat na rozwiązanie testu i zadania egzaminacyjnego ma po 120 minut (pomiędzy dwoma częściami egzaminu przysługuje przerwa, nie krótsza niż 15 minut). Test i zadanie egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od dnia egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku Kandydat ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu po wniesieniu ponownej opłaty za egzamin (bez potrzeby ponownego wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu).

 • Wydanie certyfikatu

Instytut Transportu Samochodowego wydaje Kandydatowi certyfikat kompetencji zawodowych w terminie 28 dni od zdania egzaminu (w tym terminie wysyłane jest zawiadomienie o negatywnym wyniku). Kandydat, który ubiegał się o całkowite zwolnienie z egzaminu,  otrzyma certyfikat niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji swojego wniosku (nie później jednak niż 28 dni od dnia złożenia wniosku). Instytut prowadzi własny rejestr wydanych przez siebie certyfikatów w formie dokumentacji elektronicznej.

 WIĘCEJ NA TEMAT EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE


ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.