Karta podatkowa

Opodatkowanie dochodów w formie karty podatkowej stanowi najbardziej uproszczony rodzaj systemu zapłaty podatku dochodowego. Jest on skierowany tylko do wybranych gałęzi działalności gospodarczej zazwyczaj związanych z rynkiem usług i wytwórczością rzemieślniczą. Ich szczegółowy wykaz został zamieszczony w art.23 i załącznikach do ustawy  z dnia 20 lipca 1998 r.o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie opodatkowywać mogą swoje dochody tylko osoby fizyczne prowadzące w/w rodzaj działalności gospodarczej  jak i wspólnicy spółki cywilnej.

Wybór tej formy opodatkowania może nastąpić po złożeniu wniosku na formularzu PIT-16. W/w wniosek składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) składanego na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Decyzja jest wydawana odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności oraz ilości zatrudnionych a także wielkości miejscowości w której przedmiotowa działalność jest prowadzona.

Zaletą w/w systemu podatkowego jest to, iż podatnicy dokonujący jego wyboru są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W/w system pozwala obniżać podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w danym miesiącu i rozliczoną rocznie  w terminie do 31 stycznia kolejnego roku na formularzu PIT-16A. Tak obliczony podatek jest uiszczany terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Obowiązki:

  • w przypadku zatrudniania pracowników prowadzenie ewidencji zatrudnienia (nie dotyczy prowadzących parkingi) oraz dokumentacji pracowniczej, a także dla obliczenia  podatku dochodowego imiennej karty wynagrodzeń lub przychodów pracownika,
  • wystawianie na żądanie klienta faktur lub rachunków dokumentujących sprzedaż towarów i usług oraz przechowywanie ich kopii,
  • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A w terminie do 31 stycznia kolejnego roku określającej wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.