Handel detaliczny wyrobami nieżywnościowymi opodatkowany w formie karty podatkowej

Handel detaliczny wyrobami niespożywczymi może być opodatkowany w formie karty podatkowej. Stawka opodatkowania  jest uzależniona  od  zakresu w/w usług , liczby mieszkańców w miejscowości w której położony jest punkt sprzedaży  i od  wielkości  zatrudnienia, przy czym  ilość  pracowników nie może przekraczać dwóch zatrudnionych. Liczba ta obejmuje także współpracującego członka rodziny z wyłączeniem małżonka. Kwota podatku dochodowego jest ustalana w drodze corocznej decyzji naczelnika urzędu skarbowego  właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) lub prowadzenia działalności,  wydanej na podstawie  wniosku przedsiębiorcy sporządzonego na formularzu PIT-16,  odrębnie lub załączanego do wniosku o rejestrację działalności gospodarczej  polegającej na wpisie do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej  CEIDG. Jeżeli do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawka podatku określona w decyzji urzędu skarbowego jest płacona miesięcznie do dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień zaś do dnia 28-go grudnia.

Rozpiętość podatku  odprowadzanego w tej formie  dla usług w zakresie handlu detalicznego produktami niespożywczymi obrazuje poniższa tabela.

Uwaga: Powyższa grupa nie obejmuje handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem.

Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

 

L.p.

Działalność handlowa
w zakresie sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

artykułów nieżywnościowych

1

2

506

557

675

1.120

1.280

1.596

557

685

933

1.280

2.093

2.812

685

874

1.180

2.093

3.102

4.117

 

Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.