Rejestracja działalności leczniczej przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską

Dentyści prowadzący prywatną praktykę lekarską również zobowiązani są przejść procedurę rejestracyjną swojej działalności leczniczej. Zatem rozpoczynając taką działalność muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek taki składają do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej. W ich przypadku wniosek obejmuje:

1)   imię i nazwisko lekarza;

2)   numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

3)   formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4)   adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej;

5)   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6)   adres do korespondencji;

7)   posiadane specjalizacje.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).".

W/w oświadczenie powinno zawiera ponadto:

1)    imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej przy czym dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dostarcza się organowi rejestrowemu w terminie  nie później niż 7 dni od zawarcia umowy.

Z kolei dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych tworzonego gabinetu dentystycznego jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z w/w oświadczeniem.

Uwaga!  Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru

Na zasadzie wyjątku, jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w  podanym wyżej terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, lekarz dentysta może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego lekarza do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji  40 dniowy termin, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.