Gospodarka odpadami medycznymi

  • Zbieranie odpadów medycznych

Odpady medyczne zbiera się w miejscach ich powstawania, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

Odpady medyczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, różnego koloru (czerwonego - odpady zakaźne, żółtego - odpady niebezpieczne i innego - pozostałe odpady) nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Zasady oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio.

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny.

W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:

  1)  kod odpadów w nich przechowywanych;

  2)  adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu;

  3)  datę zamknięcia.

  • Magazynowanie

Dopuszczalne jest magazynowanie odpadów medycznych, tylko w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach albo stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych. Przenośne urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do magazynowania niewielkiej ilości odpadów. Magazynowanie odpadów medycznych może odbywać się tylko w  określonych temperaturach (zazwyczaj do 10 °C) i jest ograniczone czasowo do 72 godzin lub 30 dni  w zależności od rodzaju odpadu. Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie lub urządzenie powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte.

  • Transport wewnętrzny

Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru powinien odbywać się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

Do transportu wewnętrznego odpadów medycznych używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości odpadów do transportu wewnętrznego można używać transportowych pojemników zamykanych.

  • Gospodarka odpadami

Odpady medyczne są dość uciążliwe i mogą być niebezpieczne dla środowiska. Dlatego też przepisy prawa zakazują ich odzysku.  Odpady te co do zasady podlegają wyłącznie unieszkodliwieniu. Czynności tych może dokonywać  wyspecjalizowana firma. W efekcie  na prowadzącym gabinet lekarski lub dentystyczny spoczywa obowiązek  podpisania umowy na utylizację tych odpadów z podmiotem uprawnionym do tego typu działań. Umowa może być podpisana nie tylko na samą utylizację, ale także na odbiór i transport odpadów medycznych. Umowa taka powinna zawierać dane podmiotu zlecającego i realizującego utylizację, obowiązki przejmującego i wykonującego utylizację, wysokości kosztów oraz określenie terminu i zasad odbioru odpadów a także inne postanowienia w tym dotyczące dokumentacji .

Posiadanie umowy na utylizację odpadów medycznych jest niezbędne do uzyskania decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu wymagań fachowych i sanitarnych dla pomieszczeń i urządzeń praktyki lekarskiej.

  • Ewidencje

W przypadku gdy szacowana ilość odpadów nie przekroczy 100 kg rocznie wytwórca odpadów może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów potwierdzonej przez  firmę utylizacyjną. Po przekroczeniu tej ilości koniecznym jest prowadzenie ewidencji odpadów. Wzory w/w ewidencji i kart zostały zamieszczone w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Obowiązek wydawania potwierdzeń unieszkodliwienia odpadów medycznych przez spalarnie oraz gromadzenia przez placówki medyczne, w tym prywatne gabinety lekarskie lub dentystyczne, wprowadziło Rozporządzenie z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych Określa ono również wzór takiego potwierdzenia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.