Rejestracja działalności leczniczej przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską

Lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską również zobowiązani są przejść procedurę rejestracyjną swojej działalności leczniczej. Zatem rozpoczynając taką działalność muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek taki składają do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej. W ich przypadku wniosek obejmuje:

1)   imię i nazwisko lekarza;

2)   numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

3)   formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4)   adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej;

5)   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6)   adres do korespondencji;

7)   posiadane specjalizacje.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).".

W/w oświadczenie powinno zawiera ponadto:

1)    imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia.

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej przy czym dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dostarcza się organowi rejestrowemu w terminie  nie później niż 7 dni od zawarcia umowy.

Z kolei dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych tworzonego gabinetu lekarskiego jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z w/w oświadczeniem.

Uwaga!  Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru

Na zasadzie wyjątku, jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w  podanym wyżej terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, lekarz może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego lekarza do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji  40 dniowy termin, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.