Zwolnienie z poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty dywidendy

Przedsiębiorca  nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli podatnik ( nabywający dywidendę) złoży oświadczenie, że przeznaczy kwoty uzyskane z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (płatnika) na cele określone w art. 17 ust. 1 updop. Z tego zwolnienia mogą skorzystać podmioty, które przeznaczą swoje dochody np. na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, pod warunkiem jednak, że taki cel mają zapisany w swoim statucie.

Podatnik uprawniony do zwolnienia od podatku składa formularz CIT-5 płatnikowi nie później niż w dniu otrzymania należności. Oświadczenie to, składane osobie prawnej dokonującej wypłaty dywidendy, stanowi podstawę dla niej, jako płatnika, do odstąpienia od poboru podatku od wypłacanych podatnikowi należności.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.