Wymogi ekologiczne dla browarów uznanych za mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Browar zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczy to zwłaszcza browarów o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t piwa na rok. W związku z powyższym jego utworzenie może wymagać:

 1. W zakresie  poboru wody, odprowadzania ścieków i emisji spalin:
 • przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zgłoszenia urządzeń emitujących spaliny

     2. W zakresie wytwarzania odpadów:

 •     uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza właściwy do wydania tej decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta. Potrzebę wykonania w/w oceny stwierdza wspomniany organ po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1)    bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b)  dobra materialne,

c)  zabytki,

d)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,

e)  dostępność do złóż kopalin;

2)    możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3)    wymagany zakres monitoringu.

Przeprowadzenie oceny kończy się wydaniem raportu. Zadanie to zalicza się do obowiązków podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji środowiskowej.

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1)    opis planowanego przedsięwzięcia,

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

3)    opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych,

4)    opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,

5)    opis analizowanych wariantów, w tym:

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)    określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

7)    uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

8)    opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

9)   opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

11)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej

12)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

13)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

14)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

15)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

16)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

17)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie tej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich zaś zalicza się browar lokalny.

Wydanie w/w decyzji jest konieczne dla uzyskania odpowiedniego pozwolenia w zakresie ochrony środowiska.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ wydający uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ określa:

a)  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

b)  warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

c)  wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 •  Wytwarzanie i emisja spalin

Zagadnienia te dotyczą eksploatacji urządzeń grzewczych i kotłowni mogących się znajdować na wyposażeniu  browaru. Wykorzystywanie  wspomnianych instalacji wymaga zachowania określonych standardów emisyjnych oraz norm hałasu.  W przypadku ich negatywnego oddziaływania na środowisko zachodzi konieczność uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub zgłoszenia ich służbom ochrony środowiska. Szczegóły w artykule pt. „Tryb i zasady dokonywania zgłoszeń instalacji i urządzeń”

 • Pozwolenie  na wytwarzanie odpadów

Będzie wymagane gdy  browar spowoduje wytwarzania odpadów:

1)    o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)    o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy o odpadach.

Pozwolenia nie są wymagane także w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie wydaje się, na wniosek prowadzącego instalację w tym przypadku przedsiębiorcy zamierzającego prowadzić browar.

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1)    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2)    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)    informację o tytule prawnym do instalacji;

4)  informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5)    ocenę stanu technicznego instalacji;

6)    informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7)    opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8)    blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9)    informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Organem wydającym jest starosta.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa w szczególności:

1)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3)    określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4)  wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5)    opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6)    wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.