Warunki formalno-prawne wykorzystywania energii wiatru na gruncie prawa energetycznego

  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii w źródłach zaliczanych do grupy odnawialnych, co do zasady, nie wymaga uzyskania koncesji. Dotyczy to głównie mikroinstalacji i  małych instalacji, a więc instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie przekraczającej 200kW. W pozostałych przypadkach konieczne jest udzielanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji. Koncesja jest wymagana także w każdym przypadku kogeneracji a więc równoczesnego wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej  w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Koncesja przyznawana jest na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50, możliwe jest udzielenie koncesji na okres krótszy o ile wystąpi o to wnioskodawca.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o udzielenie koncesji może ubiegać się o wydanie promesy koncesji. Promesę koncesji na drodze decyzji administracyjnej wydaje Prezes URE. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może być on krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność wskazaną w promesie, o ile nie uległ zmianie stan faktyczny lub prawny wskazany we wniosku.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać w szczególności:

1)    oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2)    określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;

3)    informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4)    określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5)    określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6)    numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. Z w/w opłat zwolnione są podmioty wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o mocy nieprzekraczającej 5 MW. Podmioty te są również zwolnione z wnoszenia opłaty skarbowej za wydanie koncesji.

Więcej, w kwestii uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, znajdziesz na stronach e-PK.

  • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Podmiot chcący sprzedawać wytworzoną  przez siebie energie elektryczną  powinien  zostać  przyłączony do sieci elektroenergetycznej.  W tym względzie konieczne jest podpisanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją  w/w rodzajów energii. Ubiegając się o w/w przyłączenie  dostawca energii winien jednocześnie wystąpić do wspomnianego przedsiębiorstwa z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Analogiczny wniosek składa podmiot dysponujący źródłami ciepła i ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Źródła odnawialne zaliczać się będą do II lub III grupy przyłączeniowej. Warunki przyłączenia wydawane są w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uzyskane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ważne są 2 lata od dnia ich określenia. Wnioskodawca otrzymuje warunki wraz z projektem umowy o przyłączeniu.

Inaczej niż w przypadku konwencjonalnych źródeł przewidywanych do współpracy z siecią przesyłową bądź dystrybucyjną, które ponoszą opłatę za przyłączenie do sieci w wysokości pełnych rzeczywistych kosztów wykonania przyłącza, odnawialne źródła energii o mocy elektrycznej nie przekraczającej 5 MW ponoszą połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.

  • Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Zobowiązany sprzedawca wyznaczony przez Prezesa URE  jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Po wyznaczeniu w/w sprzedawcy, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych niezwłocznie zawierają z tym sprzedawcą umowę o świadczenie usług przesyłania albo umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany tych umów w celu umożliwienia realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego dokonania zakupu energii elektrycznej.

Zakup dotyczy całej oferowanej przez wspomnianych wytwórców energii elektrycznej. W przypadku zaś modernizacji instalacji obejmuje on wyłącznie energię wytworzona w ilości proporcjonalnej do przyrostu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tej instalacji. Inne warunki zakupu energii z modernizowanych instalacji OZE zostały zamieszczone w art. 41 ust.7 i 42 ust.7 i 8 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Warunkiem jest jednak wprowadzenie tej energii do sieci dystrybucyjnej.

Cena zakupu w odniesieniu do mikroinstalacji została określona na poziomie określonym w cyt. ustawy OZE zaś w pozostałych przypadkach jest to średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszona przez Prezesa URE.

  • Świadectwa pochodzenia energii i ich sprzedaż lub umarzanie

Wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest potwierdzane świadectwem pochodzenia tej energii. Świadectwo to wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło energii.  

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2. numer koncesji albo numer wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo rejestru wytwórców biogazu rolniczego, a w przypadku wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji – oświadczenie o zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lub w art. 20 ust. 1;

3. dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w określonej instalacji odnawialnego źródła energii;

4. wskazanie okresu, co najmniej jednego lub maksymalnie dwunastu następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii została wytworzona;

5. wskazanie dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia;

6. wskazanie ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, dla której ma zostać wydane świadectwo pochodzenia;

7. oświadczenie o treści wymienionej w art. 45 ust.2 pkt.7 OZE;

8. wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia.

W/w wniosek powinno się złożyć w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł energii. Złożenie wniosku po tym terminie prowadzi do odmowy wydania wspomnianego świadectwa pochodzenia.

Świadectwo pochodzenia wydaje się wyłącznie w postaci elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio do rejestru świadectw pochodzenia.

Świadectwa pochodzenia mogą być:

- zbywane jako towar giełdowy lub

- przedstawiane do umorzenia.

Zielone certyfikaty (bo tak nazywają się w/w świadectwa) są zbywalne i mogą stanowić przedmiot obrotu na odrębnym rynku. W Polsce odbywa się on na Towarowej Giełdzie Energii na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych. Można w nim uczestniczyć w dwojaki sposób – bezpośrednio lub za pośrednictwem domów maklerskich. Taki system dystrybucji opiera się o rejestr świadectw w którym odnotowuje się każdego nowego posiadacza.

Obrót certyfikatami wynika z nałożonego zobowiązanego sprzedawcę oraz odbiorców przemysłowych obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych oraz nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem lub sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia określonej ilości zielonych certyfikatów.

Umorzenia certyfikatów dokonuje w drodze decyzji administracyjnej Prezes URE po otrzymaniu od ich posiadacza odpowiedniego wniosku. Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania  w/w obowiązku w poprzednim roku kalendarzowym

Zamiast wywiązywać się z powyższego obowiązku przedsiębiorstwo energetyczne może uiścić opłatę zastępczą w wysokości 300,03 zł za każdą MWh różnicy między ilością energii, wynikającą z obowiązku przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł a ilością energii, wynikającą ze świadectw pochodzenia, które obowiązany podmiot przedstawił. Opłatę zastępczą przedsiębiorstwo wnosi na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym powinno to zrobić do 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Wymóg korzystania z energii odnawialnej, uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia  w ogólnej ilości energii sprzedawanej przez przedsiębiorstwo energetyczne lub zużywanej przez odbiorce przemysłowego wynosi 20%.

Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Prezes URE może na nie nałożyć karę pieniężną w wysokości do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowy.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z:

1)    opłat za prowadzenie w/w rejestru świadectw;

2)    opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia;

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.