Pozwolenie wodnoprawne przy korzystaniu z zasobów geotermalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne korzystanie z wód do celów energetycznych zalicza do szczególnej kategorii, wykraczającej poza korzystanie powszechne lub zwykłe. W związku z tym ustawa narzuca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem  na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie krótszy niż 10 lat.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.

Integralną część pozwolenia wodnoprawnego na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów stanowi instrukcja gospodarowania wodą, zatwierdzana w tym pozwoleniu lub odrębnej decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta, zaś w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wydobycie kopaliny na poziomie nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok) pozwolenie wydaje marszałek województwa.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się:

• tzw. operat wodnoprawny;

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy decyzja nie jest wymagana;

• opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

  • Operat wodnoprawny

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

• wyszczególnienie celu i zakresu korzystania z wód, rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, stanu prawnego nieruchomości oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych, obowiązków w stosunku do osób trzecich;

• charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

• ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;

• określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;

• sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Część graficzna operatu zawiera:

• plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów;

• zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

• schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

• schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Do operatu, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub obiektu budowlanego za pomocą otworów wiertniczych, dołącza się dokumentację hydrogeologiczną.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.