Gospodarka odpadami w przypadku biogazowni

Koncepcja działania biogazowi  opiera się  na odzysku energii elektrycznej lub cieplnej z odpadów organicznych. Proces ten polega na recyklingu lub regeneracji substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Proces odzysku będzie zazwyczaj obejmował:

  • rozładunek surowca,
  • przekazanie surowca do głównego zbiornika fermentacyjnego,
  • proces beztlenowej fermentacji,
  • produkcję biogazu,
  • przepompowanie biomasy do wtórnej komory fermentacyjnej gdzie zachodzi rozdział frakcji stałej i ciekłej,
  • frakcja stała będzie magazynowana w boksach, po uprzednim jej osuszeniu,
  • frakcja ciekła będzie przepompowywana do  zbiorników.

Powstająca w wyniku procesu odzysku frakcja sucha będzie wykorzystywana jako nawóz bądź jako ściółka. Frakcja ciekła będzie stosowana jako nawóz zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu.

Ze względu na charakterystyczny profil działalności przedsiębiorstwa polegający na wykorzystaniu odpadów, należy liczyć się z koniecznością przestrzegania przepisów odrębnych dotyczących ich odzysku oraz prowadzić proces technologiczny w taki sposób aby nie powstawały dalsze odpady produkcyjne. Firma zobligowana będzie więc do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Dodatkowo zobowiązana jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

  • wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia,
  • wytwórcę  odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Ten obszar działalności wymaga też prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z ich katalogiem. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

a)  karty przekazania odpadów,

b)  karty ewidencji odpadów,

W/w ewidencje, prowadzi się wg wzorów określonych  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Wykorzystanie  resztek frakcji stałej i ciekłej w charakterze nawozu wymagać będzie odrębnego zezwolenia na wprowadzanie do obrotu handlowego nawozów organicznych zgodnie z art. 4 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.