Oddziaływanie na środowisko poszczególnych rodzajów energii odnawialnej

  • Energia wodna

Elektrownie wodne wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postaci sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a w przypadku budowli piętrzenia wody na wysokość min. 5m oraz w przypadku zapór i innych urządzeń gromadzących nową lub dodatkową masę wody o pojemności min. 10 mln m3  konieczne jest również sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. Powyższe jest niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  • Energia wiatrowa

Farmy wiatrowe mogą również oddziaływać na środowisko, a zatem ich budowa poza normalnym cyklem ubiegania się o pozwolenie na budowę, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania na środowisko. Powyższe obejmuje instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz inne lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zaś pozostałych instalacji wykorzystujących siłę wiatru i:

a)  zlokalizowanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

b)  o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;

- konieczne jest w miejsce raportu przedstawienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

  • Energia geotermalna

Wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok jest zaliczanych do przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko i jako takie wymagać będzie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w tym opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Podobny będzie traktowane uzyskiwanie dostępu do solanek przy w/w progu wydobycia.

Z kolei wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to wydobywanie kopalin ze złoża:

a)  metodą podziemną  lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione wcześniej,

b) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej innych niż zaopatrzone w złoża ropy naftowej lub ze śródlądowych wód powierzchniowych.

W rezultacie ich realizacja wymagać będzie przedłożenia karty informacyjnej tego przedsięwzięcia.

  •  Energia słoneczna

Do inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać  na środowisko zalicza się zabudowa przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a)  0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,

b)  1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej 

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia;

W rezultacie korzystanie z w/w budynków będzie wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w tym  przedłożenia karty informacyjnej tego przedsięwzięcia.

  •  Biomasa

Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej z produktów organicznych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o  niskiej mocy, zostały uznane za przedsięwzięcia mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. W rezultacie ich wykorzystywanie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w tym przedłożenia karty informacyjnej tego przedsięwzięcia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.