Warunki formalno-prawne wykorzystywania energii odnawialnej

Zestawienie warunków formalno-prawnych wymaganych do budowy odnawialnych źródeł energii wskazuje poniższa tabela.

                   Wyszczególnienie

Spalanie biomasy

Spalanie biogazu

Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

Energia geotermalna

Energia wiatru

Energetyka wodna

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub cieplnej (1)

Koncesja na wytwarzanie (2)

Decyzja o warunkach zabudowy

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie wodnoprawne

Koncesja na poszukiwanie i wydobywanie kopalin

  • (5)

Raport o oddziaływaniu na środowisko (3)

Pozwolenie na emisję gazów (2)

Sankcje w zakresie emisji hałasu (4)

  1. o ile przyłączenie do systemu elektroenergetycznego lub ciepłowniczego jest przewidziane - dodatkowe informacje znajdziesz na stronie biznes.gov.pl,
  2. koncesji nie wymaga działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii cieplnej w źródłach nieprzekraczających mocy do 5 MW,
  3. dotyczy części instalacji o określonej w przepisach skali,
  4. w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu,
  5. wykorzystanie ciepła ziemi przy pomocy pomp ciepła nie wymaga koncesji, zgłoszeniu podlega projekt prac geologicznych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.