Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii

Energia elektryczna jest zaliczana do wyrobów akcyzowych i w związku z tym jej wytwarzanie podlega akcyzie. Stawka akcyzy wynosi 20 zł /MWh.

Jednakże energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii można zwolnić się od akcyzy. Zwolnienie odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Przedmiotowe zwolnienie stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii i następuje poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe.

Wskazać jednocześnie należy, że umorzenie następuje w drodze decyzji prezesa URE po złożeniu wniosku przez posiadacza świadectwa pochodzenia w/w energii. O umorzenie może wystąpić także towarowy dom maklerski lub dom maklerski dokonujący obrotu w/w świadectwami na giełdzie towarowej. Do wniosku należy załączyć dokument stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych świadectw przysługujące wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.