Koncesje na obrót paliwami ciekłymi

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania przedmiotowej koncesji regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji. Nie wymaga uzyskania koncesji wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1 000 000 euro.

Uzyskania koncesji zezwalającej na obrót paliwami ciekłymi wymaga także obrót biopaliwami ciekłymi oraz gaz skroplony LPG, które traktowane są jako paliwa ciekłe w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może zostać udzielona tylko temu przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

1)  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)  dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;

3)   ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji (art. 54 ustawy Prawo energetyczne).

Jednocześnie koncesji nie uzyska podmiot:

 • który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą wskutek naruszenia warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, albo który nie usunął stanu prawnego lub faktycznego niezgodnego z warunkami koncesji i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie koncesjonowanej działalność gospodarczej (art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu: złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania koncesjonowanej działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, nieusunięcia, w wyznaczonym przez organ koncesyjny terminie, naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, lub też rażącego naruszenia tych warunków (art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą – Prawo energetyczne.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może odmówić koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku ze względu na zagrożenie obronności państwa lub obywateli.

Uzyskanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi nie zwalnia koncesjonariusza z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesja może być wydana na krótszy okres, jeżeli wnioskuje o to przedsiębiorca.

Wniosek o wydanie koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja,

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki wnioskodawca powinien załączyć do wniosku o uzyskanie koncesji zezwalającej na obrót paliwami ciekłymi następujące dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 • Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki formalnoprawne oraz organizacyjne:

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych, których dane nie znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG);

2) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) ‐ w przypadku, gdy brak informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach;

4) w przypadku spółek cywilnych – umowa spółki;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku spółek kapitałowych – członków zarządu spółki, a w przypadku spółek osobowych – wszystkich wspólników); oraz aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego). W przypadku, gdy przedsiębiorca, wspólnik lub członek zarządu jest osobą nie będącą obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski;

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji;

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

8) opis działalności dotychczasowej oraz działalności na którą ma być udzielona koncesja, wraz z planem finansowania działalności koncesjonowanej oraz podaniem charakterystyki dostawców i odbiorców;

9) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.);

10) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji/promesy koncesji.

 • Dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi:

1) szczegółowy opis działalności w zakresie objętym koncesją, w tym sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych, które będą przedmiotem obrotu oraz sposobu wykonywania obrotu poszczególnymi rodzajami paliw ciekłych;

2) dla bazy lub stacji paliw, na której prowadzona jest/będzie działalność koncesjonowana:

a) protokół z ostatniej kontroli przeprowadzonej w bazie/stacji paliw w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną wraz z zarządzeniami pokontrolnymi oraz informacją przedsiębiorcy o ich realizacji,

b) decyzje i inne dokumenty wydane przez organy nadzoru budowlanego, administracji techniczno-budowlanej, organy właściwe w sprawach zagospodarowania przestrzennego obejmujące wszystkie obiekty budowlane ujęte we wnioskowanym zakresie:

 • decyzja – pozwolenie na użytkowanie lub w przypadku braku jej wymagalności przez właściwe organy budowlane, decyzja – pozwolenie na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz oświadczenie o braku wniesienia przez właściwy organ nadzoru budowlanego (w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia), sprzeciwu dotyczącego inwestycji, w drodze decyzji;
 • w przypadku braku możliwości przedstawienia decyzji – pozwolenie na budowę przedsiębiorca przedstawia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

c) decyzje Urzędu Dozoru Technicznego (wraz z protokołami badań odbiorczych) zezwalające na eksploatację infrastruktury technicznej służącej do wykonywania działalności koncesjonowanej, w tym wszystkich zbiorników paliw (o ile odrębne przepisy nie wyłączają obowiązku objęcia określonych elementów tej infrastruktury dozorem UDT);

d) wykaz wszystkich odmierzaczy paliw oraz innych urządzeń wydawczych (np. wagi) eksploatowanych na potrzeby działalności koncesjonowanej wraz ze:

 • świadectwami legalizacji, lub
 • deklaracjami zgodności z dyrektywą MID 2004/22/WE wraz z dowodami zakupu oraz montażu (faktury) odmierzaczy (dotyczy nowych odmierzaczy nie podlegających legalizacji pierwotnej);

e) dokumenty, tj. schematy technologiczne, dowody zakupu (faktury), protokoły odbioru poświadczające, że eksploatowane stacje paliw wyposażone zostały w:

 • urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych,
 • urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów samochodowych,
 • urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (dotyczy baz/stacji paliw objętych takim obowiązkiem);

f) dokumenty, tj. schematy technologiczne, dowody zakupu (faktury), protokoły odbioru, poświadczające, że eksploatowane bazy przystosowane są do hermetycznego magazynowania, napełniania i opróżniania produktami naftowymi I klasy;

g) opis prowadzonej na stacji/bazie paliw gospodarki wodnościekowej ze wskazaniem opisu instalacji kanalizacyjnych i innych urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, w tym dokumentacja dotycząca sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu stacji/bazy paliw oraz pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane;

h) protokół ostatniej kontroli w zakresie ochrony środowiska jeżeli była przeprowadzana, wraz z zarządzeniami pokontrolnymi oraz informacją przedsiębiorcy o ich realizacji;

i) wykaz posiadanych środków transportu przeznaczonych do transportu paliw, własnych lub eksploatowanych na podstawie innego tytułu prawnego (wraz z informacją dotyczącą tytułu prawnego) wraz z oświadczeniem o sposobie eksploatacji tych pojazdów w prowadzonej działalności koncesjonowanej;

j) wymagane na podstawie odrębnych przepisów dokumenty dotyczące środków transportu:

 • świadectwa (ADR) dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • protokoły (TDT) z badań zbiorników do przewozu materiałów niebezpiecznych, zainstalowanych na tych pojazdach,
 • świadectwa legalizacji instalacji pomiarowych, zainstalowanych na tych pojazdach dla każdego z rodzajów paliw;

k) oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania:

1) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne);

3) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zawierające informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach;

4) oświadczenie o wielkości uzyskiwanego dotychczas oraz planowanego obrotu paliwami ciekłymi, wyrażonego w złotych, w skali roku;

5) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed przedłożeniem, stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne lub, że nie figuruje w ewidencji płatników składek (w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, dla której nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych); w przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki;

6) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa;

Za wydanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi należna jest opłata skarbowa w wysokości 616 złotych.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję zezwalającą na obrót paliwami ciekłymi wpisywani są do prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bazy przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.