print

Zasady przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową.

 

Sukcesja praw i obowiązków
Zasadę sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków wyraża wprost art. 5842 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zatem spółka przekształcona wstępuje we wszelkie istniejące stosunki o charakterze zobowiązaniowym (np. umowy serwisowe, o współpracy), procesowym czy w stosunki pracownicze (spółka przekształcona z mocy prawa staje się pracodawcą osób zatrudnionych dotychczas). Spółce przekształconej co do zasady przysługują również wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały przedsiębiorcy przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
Ponadto, na podstawie art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, jednoosobowa spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (następuje tzw. sukcesja podatkowa). Prawa, które nie mogą przejść na spółkę przekształcaną to np. prawo do opodatkowania dochodu według przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT. Przekształconej spółce przysługują również uprawnienia i ulgi podatkowe, które posiadał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z wyjątkiem takich ulg podatkowych jak ulga internetowa, ulga na dzieci czy możliwość wspólnego rozliczania się małżonków. W przypadku rozliczeń z tytułu podatku VAT, przekształcona spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego i otrzymania ewentualnego zwrotu nadwyżki podatku a jednocześnie przejmuje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych i rozliczenia podatku za okresy poprzedzające przekształcenie. Spółka przekształcona będzie mogła również korzystać z uprawnień małych podatników (kwartalne zaliczki, jednorazowa amortyzacja, kasowy VAT).

Zachowanie pełnej ciągłości działalności gospodarczej dotyczy również nazwy prowadzonej działalności gospodarczej. Otóż korpus firmy może pozostać ten sam, z tym że zmianie ulega dodatek obligatoryjny wskazujący na formę prawną spółki (np. z PHU Jan Kowalski na PHU Jan Kowalski sp. z o.o.). Jeśli zmianie ulega również korpus firmy (np. z PHU Jan Kowalski na XYZ), to wówczas spółka przekształcana ma obowiązek podawania dawnej nazwy firmy obok nowej z dodaniem wyrazu „dawniej...” przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (np. XYZ sp. z o.o., dawniej PHU Jan Kowalski).

Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, który jest neutralny podatkowo. Tym samym u przedsiębiorcy przekształcanego nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) ze zbycia majątku przekazanego do majątku spółki przekształconej (jednoosobowej spółki z o.o.), ani dochodów (przychodów) z tytułu nabycia udziałów spółki przekształconej. Zatem, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o. nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu. Majątek przekształcanego przedsiębiorcy staje się majątkiem spółki. Nie ma więc potrzeby wnoszenia go aportem do spółki.

 

Odpowiedzialność
Jedną z najbardziej istotnych korzyści z przekształcenia, stanowi ograniczenie odpowiedzialności wspólnika, który co do zasady nie odpowiada za zobowiązania spółki (odpowiedzialność ograniczona jest do wniesionego wkładu). Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki powstaje w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jednakże, członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności w przypadkach uregulowanych w art. 299 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Wspomniana wcześniej sukcesja praw i obowiązków, skutkuje brakiem zwolnienia z zobowiązań powstałych przed dniem przekształcenia. Dotychczasowy przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za długi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez okres 3 lat, liczony od dnia przekształcenia.

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.