Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o zwolnieniach grupowych

Pracodawca chcąc dokonać grupowych zwolnień ma obowiązek przekazania na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacji o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. Natomiast nie ma potrzeby podawania informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom.

Należy podkreślić, iż powyższe informacje powinny być także przekazane na piśmie zakładowej organizacji związkowej (albo jeżeli takiej nie ma to przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy).

 

UWAGA
Zwolnienia nazwane są grupowymi jeżeli następuje rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Liczbę „co najmniej 20” pracowników ustala się biorąc pod uwagę wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy, na jaki zawarte są umowy o pracę. Nie jest również istotne, czy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. Nie wlicza się natomiast osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, a także osób wykonujących pracę nakładczą (tzw. chałupników).

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.