Wybranie funduszu emerytalnego i podpisanie z nim umowy

Jeśli chcesz odkładać część obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego, to musisz w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczenia podpisać umowę z otwartym funduszem emerytalnym, który wybierzesz.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą albo wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), to twój obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu, w którym rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej (dla zatrudnianych pracowników obowiązek powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy). Jeżeli nie podpiszesz w tym terminie umowy z OFE, to całość składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne trafi do ZUS.

Przed podjęciem decyzji o wyborze OFE, sprawdź wyniki finansowe funduszy. Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajdziesz informacje o funkcjonujących na rynku otwartych funduszach emerytalnych i ich wynikach finansowych.

ZUS odprowadza do wybranego przez ciebie otwartego funduszu emerytalnego część składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rozpoczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym otrzymał od OFE zawiadomienie o zawarciu z tobą umowy. Odprowadzana do OFE składka wynosi 2,92% podstawy wymiaru składki.

Skontaktuj się z wybranym otwartym funduszem emerytalnym (przez internet, telefon). Umowę z OFE możesz zawrzeć także w trybie korespondencyjnym.

Kiedy będziesz podpisywać umowę, OFE może wymagać od ciebie następujących informacji:

  • numer PESEL,
  • numer NIP,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • adres zamieszkania.

OFE zapyta też o imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Możesz wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku w przypadku twojej śmierci. Oszczędności te podlegają dziedziczeniu w okresie, kiedy są gromadzone w OFE. Dodatkowo, jeśli masz rozdzielność majątkową z małżonkiem, to musisz mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję.

O każdej zmianie tych danych musisz później poinformować OFE.

Kiedy prześlesz do OFE podpisaną deklarację, fundusz wystąpi do ZUS o wpisanie ciebie do Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. ZUS wpisze cię do tego rejestru, jeśli twoje przekazane dane osobowe są prawidłowe, a ty podlegasz ubezpieczeniu emerytalnemu. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych jest rejestrem, w którym znajdują się dane wszystkich członków emerytalnych. Możesz być członkiem tylko jednego OFE. Masz jednak prawo do zmiany wybranego OFE.

Pamiętaj! W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r., możesz zmienić swoją decyzję i wybrać, czy składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne ma w całości trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też w części do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Więcej na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych przeczytasz na stronie internetowej Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.