Wybranie funduszu emerytalnego i podpisanie umowy z wybranym funduszem emerytalnym

1. Ubezpieczony, który chce odkładać część obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego powinien w terminie 4 miesięcy od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, podpisać umowę z wybranym przez siebie otwartym funduszem emerytalnym. W przypadku przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, czy też wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością), obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (natomiast dla zatrudnianych pracowników obowiązek powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy). Jeżeli ubezpieczony nie podpisze w powyżej wymienionym terminie umowy z OFE to całość składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Warto, aby ubezpieczony podejmując decyzję o wyborze właściwego funduszu zapoznał się z ich wynikami finansowymi. Na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego  podane są informacje o funkcjonujących na rynku otwartych funduszach emerytalnych i ich wynikach finansowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych odprowadza do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego część składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, poczynając od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzymał od otwartego funduszu emerytalnego zawiadomienie o zawarciu umowy. Odprowadzana do OFE składka wynosi 2,92% podstawy wymiaru składki.

2.   Ubezpieczony powinien nawiązać kontakt z wybranym otwartym funduszem emerytalnym (przez internet, telefon). Zwracamy uwagę, iż umowę z otwartym funduszem może zostać zawarta także w trybie korespondencyjnym. Zawierając umowę z OFE należy jednocześnie złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą OFE podaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W trakcie podpisywania umowy z OFE wymagane mogą być następujące informacje:

  • numer PESEL,
  • numer NIP,
  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • adres zamieszkania.

Wymagane jest też imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Ubezpieczony może bowiem  wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Oszczędności te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE. Dodatkowo, w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję współmałżonków.

Ważne jest by o każdej zmianie tych danych później poinformować OFE. Odpowiednie formularze można często znaleźć na stronach internetowych OFE.

3.    Po przesłaniu do OFE podpisanej deklaracji OFE występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wpisanie nas do Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Warunkiem wpisu do Rejestru jest prawidłowość danych osobowych oraz podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu. Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych jest rejestrem, w którym znajdują się dane wszystkich członków emerytalnych. Można być członkiem tylko jednego OFE, można natomiast zmienić członkostwo w OFE.

Ubezpieczony w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, co cztery lata, począwszy od 2016 r. będzie mógł zmienić swoją decyzję i dokonać ponownego wyboru, czy składka na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w całości ma trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też w części do Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Więcej na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych na stronach internetowych Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.