Wznowienie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

Wznowienie działalności przez spółkę z o.o. wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej spółki z o.o.

Wraz z formularzem KRS-Z62,  przekazuje się uchwałę zarządu o wznowieniu działalności gospodarczej.  Informacje o wznowieniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).  Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP.

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym wolne jest od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku zgłoszenia wznowienia działalności przez jednoosobową spółkę z o.o.  jej udziałowiec składa do ZUS odpowiednio zgłoszenie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZFA, z własnymi odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: NIP i PESEL. Czynność ta zachodzi odrębnie i nie jest wykonywana w w/w trybie.

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania w/w czynności pod groźbą grzywny. W niektórych przypadkach może nawet wykreślić z urzędu  wpis dotyczący rejestracji spółki.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.