Wznowienie działalności gospodarczej przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Wznowienie działalności przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu oznaczonym symbolem KRS-Z62. W części C.1 formularza należy zaznaczyć kwadrat nr 2 („Wznowienie wykonywania działalności”) i wpisać datę wznowienia działalności gospodarczej oddziału.

Wraz z formularzem KRS-Z62 przekazuje się decyzję przedsiębiorcy zagranicznego o wznowieniu działalności. Informacje o wznowieniu działalności będą kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON).  Natomiast do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek) trafiać będą dopiero z CRP KEP.

Złożenie wniosku KRS-Z62 w sądzie rejestrowym wolne jest od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Wznowienie działalności nie jest też ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania w/w czynności pod groźbą grzywny. W takich sytuacjach minister właściwy do spraw gospodarki może też wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.