Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji wodnych

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z eksploatacją źródeł wodnych wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to:

- elektrownie wodne

- budowle piętrzące wodę inne niż wymienione wcześniej (poniżej 5 m) jeżeli

a) dotyczy to obszarów objętych formami ochrony przyrody,

b) piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę,

c)  w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę,

d)  wysokość piętrzenia nie mniejszą niż 1 m.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczającym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.