Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla biogazowni

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z wykorzystywaniem biomasy lub biogazu wymaga wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W powyższe wpisuje się też tworzenie biogazowni. Decyzje środowiskową wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent  miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko. W przypadku zaś uznania przedsięwzięcia za mogące znacząco oddziaływać na środowisko wspomniany organ wydaje postanowienie na mocy, którego zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji mogących tylko potencjalnie oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, a zatem również biogazownie z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego  o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej zostały uznane, za inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W rezultacie ocena ich oddziaływania na środowisko będzie wymagała sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.